werkzaamheden in de maashorst

Komende winter vinden er werkzaamheden plaats in natuurgebied De Maashorst, met als doel de natuur (nog) robuuster te maken. De maatregelen dienen voor het vergroten van de variatie in de bossen en het realiseren van ecologische verbindingen. 

Wat willen we bereiken?

De Maashorst zal op lange termijn bestaan uit een afwisselend natuurgebied met bos, heide, vennen en graslanden. Niet strak van elkaar gescheiden zoals nu nog op veel plekken te zien is, maar veel meer met elkaar verweven en met geleidelijke overgangen. Deze overgangen zijn goed voor de biodiversiteit. Verschillen in bodem zoals droog en nat, rijk en arm, en natuurlijke processen als begrazing, storm, aftakeling en ontwikkeling van bos sturen de ontwikkeling van het gebied.     

En dan toch beheermaatregelen?

Zover is het echter nog niet. Zo zijn de bossen veelal aangeplant door de mens en daardoor nog vrij homogeen. Hoewel er de afgelopen jaren al flink is gewerkt, gaan we met kleinschalige, gerichte maatregelen de variatie verder vergroten. Daarbij is extra aandacht voor het omvormen naar meer loofbomen en kleine open plekken. 

Bij een aantal vennen en heides is de grove den sterk in opkomst. In het huidige bos overheerst deze boomsoort nog en zaait zich gemakkelijk uit, vooral naar open gebieden. Daarnaast wordt deze naaldboom nauwelijks gegeten door de grazers en daardoor onvoldoende in toom gehouden. Op een aantal ecologisch waardevolle plekken wordt deze soort afgezet (afzagen van zaailingen bij de grond) om te voorkomen dat typische soorten van heides en vennen verdwijnen.

De kleine heideterreinen in de Hooge Vorssel bij Heesch worden robuuster gemaakt en met elkaar verbonden via een open verbinding. Dit zorgt voor een verbetering van de kwaliteit en veerkracht van de populaties die horen bij deze terreinen.

Ook bij de Slabroekse bergen vinden vergelijkbare maatregelen plaats. De belangrijkste maatregel bestaat uit het maken van een ecologische verbinding van de Slabroekse heide naar het ecoduct over de A50. Er wordt daarbij een strook onder de hoogspanningsleiding open gemaakt en de strakke bosranden worden geleidelijker en gevarieerder gemaakt.

Wanneer vinden de maatregelen plaats?

De maatregelen bij Hooge Vorssel en Slabroekse bergen vinden dit najaar plaats. De maatregelen in de bossen en afzetten van grove den kunnen de gehele winter plaatsvinden.

Meer informatie over de werkzaamheden

Uitgebreidere informatie en het laatste nieuws over de maatregelen is te volgen via social media:

Daarnaast wordt in het gebied bij de betreffende maatregelen informatie opgehangen. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden.